Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 1.4. 2020 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim, ktorým je:

M and F s.r.o.

IČO: 52732461, DIČ: 2121114908, IČ DPH: SK 2121114908,
so sídlom Považská 4, 040 11 Košice-Západ
(ďalej len „Predávajúci“)

a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“)

realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese www.tvoy.sk (ďalej len „e-shop“) alebo ďalších internetových obchodov predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.Tieto VOP sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných prostredníctvom alebo s použitím telefónu, prostredníctvom elektronickej komunikácie, ako aj použitím iných spôsobov komunikácie.

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru.

Ďalšie kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné:

Telefónne číslo: +421 907 429 328
Mailová adresa: info@tvoy.sk
Webové adresy: www.tvoy.sk,
Poštová adresa: M and F s.r.o., Považská 4, 040 11 Košice
č.ú. SLSP banka,a.s.: SK96 0900 0000 0051 7796 4975

Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 040 01 Košice

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/622 76 55

 

Článok II.

SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránkach:https://www.tvoy.sk/. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@tvoy.sk kde uvediete presný názov tovaru, veľkosť, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu, telefónne číslo a email. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zavolať na kontaktné telefónne číslo: +421907429328, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky, aj telefonickú objednávku však následne musíte potvrdiť písomne (resp. vo forme e-mailu), inak objednávku nebudeme považovať za doručenú.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári . Objednávka musí obsahovať:

 • označenie predávajúceho – obchodnú firmu a sídlo, fakturačné údaje
 • označenie kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu, zmena cien vyhradená, množstvo požadovaných kusov produktov,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru, a adresa pre dodanie tovaru.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorá sa považuje za uzavretú zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim.. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Uzavretím zmluvy spôsobom uvedeným v tomto odseku sa ako kupujúci zaväzujete zaplatiť cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Náklady na dodanie tovaru, dopravné k cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je  stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere sídle dopravné neúčtuje. 

 

Článok III.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzujeme kupujúcim dodať: Druh a množstvo tovaru, v kvalite podľa popisu tovaru za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tovar, ktorý zodpovedá normám, právnym predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou. Výber tovaru zákazníkom.

 

Článok IV.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje: Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad ich bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

Článok V.

CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo na úpravu ceny v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výraznom náraste inflácie, ktoré majú dopad na ceny tovaru a predávajúci ich nemôže ovplyvniť. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností cena tovaru v prípade chyby v písaní v e-shope je cena uvedená pri potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné. Cena poštovného zodpovedá výške ceny za dopravu podľa výberu kupujúceho pri zadaní objednávky v časti doprava.

 

Článok VI.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar je expedovaný do 3 dní od potvrdenia objednávky.

Možné spôsoby dodania tovaru:

 • Kuriérska služba (na dobierku): tovar je zaslaný kuriérskou službou, ktorá doručuje zásielky v pracovných dňoch do 72 hodín od expedovania tovaru. Platba za dodaný tovar sa pri dobierke hradí priamo kuriérovi.
 • Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. 

Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom.

Kupujúci zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ tieto náležitosti nie je možné splniť, informuje dodávateľa a dohodne sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určí náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.Tovar expedujeme spravidla od 1-14 pracovných dní odo dňa doručenia platnej a úplnej objednávky, a po potvrdení e-mailom zadanej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.

 

Článok VII.

TERMÍN DODANIA

Štandardná dodacia lehota je od 2-7 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky. V prípade, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť v poznámke objednávky aj dátum, dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne, dodanie v lehote kratšej ako v zmysle predchádzajúcej vety však negarantujeme. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie doby dodania z neočákavných udalostí.

 

Článok VIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY- STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prebratia objednaného tovaru, a to za použitia nasledujúceho formulára odoslaného v písomnej podobe na adresu predávajúceho spolu s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny:

Formulár:

M and F s.r.o., IČO: 52732461, DIČ: 2121114908 so sídlom Považská 4, 040 11 Košice

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy 

na tento tovar/službu*:…………………………………..
Dátum objednania/ dátum prijatia*:……………………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa:…………………………

Dátum:………………

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):………………………

*Nehodiace sa prečiarknite

Kupujúci vráti tovar na adresu predávajúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

Článok IX.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Návrh musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v stanovenej lehote.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením strany sporu informuje o tom, že:

a) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
b) majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
c) začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
d) spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
e) predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5,
f) návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak:

a) zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,

 1. bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
 2. rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
 3. bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
 4. bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),

b) spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,

c) spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,

d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,

e) na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

 

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:

a) uzavretia dohody podľa,

b) vydania odôvodneného stanoviska,

c) odloženia návrhu podľa,

d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,

e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,

f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA TOVARU ALEBO SLUŽBY

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

  1. označenie čísla objednávky,
  2. označenie predávajúceho,
  3. označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,
  4. dôvod reklamácie,
  5. práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
  6. dátum a podpis kupujúceho.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

 

Článok XI.

ZĽAVY A ZĽAVOVĚ KUPÓNY

Zľavy alebo darčekové poukazy sa nedajú kombinovať s inými zľavami alebo akciami. Zľavy alebo darčekové poukazy nie je možné vymeniť za hotovosť.

 

Článok XII.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.

Pri obchodnom styku podľa týchto VSOP dochádza iba k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy k tovaru predávanému dodávateľom. Na spotrebiteľa neprechádza nijaké právo duševného vlastníctva, obzvlášť nie právo na označenie vlastných výrobkov vyrobených z tovaru dodávateľa (okrem nápojov pripravených zo sirupov) názvom TVOY. alebo akýmkoľvek iným názvom ktorý má súvis s dodávateľom alebo ktorý by mohol evokovať spojitosť s dodávateľom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Spotrebiteľ nesmie tovar dodaný dodávateľom ďalej predávať pod akýmkoľvek iným označením než je označenie, pod akým ho predáva dodávateľ.

Je možné, že dovoz tovaru do niektorých krajín môže byť zaťažený clom. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade vzniku tejto povinnosti ide o náklad, ktorý nie je zahrnutý v cene, ktorú odsúhlasí pri objednaní tovaru a bude ho musieť uhradiť na vlastné náklady. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vznik takejto povinnosti spotrebiteľa.

Dodávateľ je oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva spojených s internetovou stránkou a všetkými jej súčasťami. Nikto nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa použiť, najmä kopírovať, ukladať, distribuovať, uverejňovať ani vytvárať odvodené verzie zo stránky ani jej súčasti. Nikto nesmie použiť na obchodné účely nijaké súbory či iné dáta získané zo stránky.